June 10, 2011

Selamat dengan Al-Ma'thurat (2)


Bismillahir rahmaanir rahiim...

Boleh baca secara terperinci di:  http://abuhudzaifi.multiply.com/tag/al%20ma'tsurat

Imam Hassan al-Banna telah menyusun daripada banyak hadis Rasulullah saw di dalam kitab-kitab sunan yang diamalkan oleh Rasulullah dan kelebihan-kelebihan beramal dengannya.  Berikut adalah antara takhrij (sumber) zikir dan doa dalam al-ma'thurat:

1. MEMBACA: “A’udzu billahis samii’il ‘alimi minasy syaithanirrajim.”

Telah berkata kepadaku Muhammad bin Musa Al Bashri, telah berkata kepadaku Ja’far bin Sulaiman Adh Dhuba’i, dari Ali bin Ali Ar Rifa’i, dari Abi Al Mutawakkil, dari Abu Said Al Khudri, katanya: "Jika rasulullah mendirikan solat malam, maka dia bertakbir lalu membaca: Subhanakallahumma wa bihamdika wa Tabarakasmuka wa Jadduka wa laa Ilaha Ghairuka, kemudian membaca Allahu akbar kabira, lalu membaca: A’dzubillahis Sami’il ‘Alimi minasy Syaithanir Rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih." 
(Riwayat At Tirmidzi dalam Sunannya, Kitab Ash Shalah Bab Maa Yaquulu ‘Inda Iftitah Ash Shalah, No. 242)

2. MEMBACA SURAH AL-FATIHAH 

Surat Al Fatihah memiliki banyak keutamaan, diantaranya: 

a. Dia disebut A’zhamus Surah (Surat yang paling agung). 

(Riwayat Imam Bukhari, Kitab At Tafsir Bab Maa Ja’a fi Fatihatil Kitab, No. 4204, lihat juga Kitab Tafsir Bab Yaa Ayyuhalladzina Amanu Istajibuu Lillahi war Rasul ..., No. 4370, lihat juga Kitab Tafsir Bab Qauluhu Laqad Atainaka Sab’an minal Matsani wal Quranil ‘Azhim, No. 4426, lihat juga Kitab Fadhail Al Quran Bab Fadhli Fatihatil Kitab, No. 4720) 

b. Sebagai Ruqyah. Sehingga dibolehkan membacanya jika kita sedang sakit. 
(Riwayat Imam Bukhari, Kitab Fadhail Al Quran Bab Fadhli Fatihatil Kitab, No. 2156, lihat juga Kitab Fadhail Al Quran Bab Fadhli Fatihatil Kitab, No. 4721) 

c. Surat istimewa yang tidak pernah Allah Ta’ala turunkan sebelumnya dalam Taurat, zabur, dan Injil, bahkan tidak ada yang sepertinya di dalam Al Quran sendiri. 
(Riwayat Imam At Tirmidzi, Kitab Fadhail Al Quran ‘an Rasulillah Bab Maa Ja’a Fi Fadhli Fatihatil Kitab , No. 3036, dari jalur Abu Hurairah)

d. Disebut sebagai induknya Al Quran (Ummul Quran atau Ummul Kitab). 
(Riwayat Imam Bukhari, Kitab Tafsirul Quran Bab Qauluhu Laqad Ataina sab’an minal Mastani ..., No. 4427)

e. Bersama akhir surat Al Baqarah, dia disebut dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. 
(Riwayat Imam Muslim, Kitab Ash Shalah Al Musafirin wa Qashruha Bab Fadhli Al Fatihah wa Khawatim Al Baqarah ..., No. 806)

3. Membaca 10 ayat dari surat Al Baqarah, yakni ayat 2-5, lalu ayat kursi tambah dua ayat setelahnya (ayat 255-257), dan 3 ayat terakhir (ayat 284-286). 

Tentang keutamaan membaca surat Al Baqarah tersebut, telah ditegaskan oleh Rasulullah saw, dalam hadisnya berikut: 

Dari Abdullah bin Mas’ud ra secara marfu’: 
“Sesungguhnya pada segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al Quran adalah surah Al Baqarah. Sesungguhnya syaitan jika mendengar surah Al Baqarah dibacakan, dia akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al Baqarah.” 
(Riwayat Imam Al Hakim, Al Mustadrak ‘Alash Shahihain, Kitab Fadhailul Qur’an Bab Akhbaru fi Fadhli Surati Al Baqarah, No. 2060)

4. MEMBACA AL-IKHLAS, AL-FALAQ DAN AN-NAS

Dari Abdullah bin Khubaib, dia berkata: 
Kami keluar pada malam hari yang hujan dan sangat gelap agar Rasulullah saw solat bersama kami, dan kami bertemu dengannya. Dia bertanya: “Sudahkah kamu solat?” Aku tidak menjawab apa-apa. Beliau bersabda lagi: “Katakanlah!” Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia bersabda lagi: “Katakanlah!” Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Lalu Beliau bersabda lagi: “Katakanlah!” maka aku berkata: “Ya Rasulullah apa yang aku katakan?” Beliau bersabda: katakanlah “Qul Huwallahu Ahad, dan Al Mu’awwidzatain (Al Falaq dan An Nas) pada petang hari dan pagi hari tiga kali, maka hal itu telah mencukupimu dari segala sesuatu.” 
(Riwayat Imam Abu Daud, Kitab Al Adab Bab Ma Yaqulu Idza Ashbah, No. 5082) 

5. JIKA PAGI MEMBACA: “ Ashbahna wa Ashbahal Mulku Lillahi wal hamdu lillahi Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa waIilaihin nusyur” 
JIKA PETANG MEMBACA: “Amsayna wa Amsal Mulku Lillahi wal Hamdu Lillahil Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa wa Ilaihil mashir.” 

Hadisnya adalah: 
Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw bahawa baginda jika di pagi hari berkata: “ Ashbahna wa Ashbahal Mulku Lillahi wal hamdu lillahi Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa wa ilaihin nusyur” Jika petang membaca; “Amsayna wa Amsal Mulku Lillahi wal Hamdu Lillahil Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa wa Ilaihil mashir.” 
(Riwayat Imam Al Bazzar, sanadnya Jayyid (baik). )

6. MEMBACA: “Ashbahna ‘ala Kalimatil Islam wa ‘ala Kalimatil Ikhlash wa ‘ala Dini Nabiyyina Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam wa ‘ala Millati Abina Ibrahima Hanifa wa Maa Kaana minal Musyrikin.” 

Dari Abdurrahman bin Abza dia berkata: 
Bahawa Nabi saw jika pagi hari dan petang hari baginda berkata: “Ashbahna ‘ala Kalimatil Islam wa ‘ala Kalimatil Ikhlash wa ‘ala Dini Nabiyyina Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam wa ‘ala Millati Abina Ibrahima Hanifa wa Maa Kaana minal Musyrikin.” 
(Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, No. 14818, 14821, 14822, 14825, 20219, dari jalur Ubai bin Ka’ab r.a.)

7. JIKA PAGI MEMBACA: “Allahumma Inni ashbahtu minka fi nimatin wa ‘aafiyatin wa sitrin, fa atimma ‘alayya ni’mataka wa ‘aafiyataka wa sitraka fid dun-ya wal akhirah.” (3X) 

Telah berkata kepadaku ‘Ubaidilllah bin Syabib bin Abdul Malik, dari Yazid bin Sinan, telah berkata kepadaku ‘Amru bin Al Hushain, telah berkata kepadaku Ibrahim bin Abdul Malik, dari Qatadah, dari Said bin Abu Al Hasan, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw: “Ya Allah sesungguhnya aku berpagi hari dariMu dalam kenikmatan, pertolongan, dan perlindungan. Maka sempurnakanlah bagiku nikmatMu, pertolonganMu, dan perlindunganMu, di dunia dan akhirat.” (3x ketika pagi dan petang, maka hak Allah ‘Azza wa Jalla untuk menyempurnakan nikmatNya atasnya) 
(Riwayat Imam Ibnu Sunni, ‘Amalul Yaum wal Lailah, No. 55)

8. MEMBACA: “Allahumma maa ashbaha bi min ni’matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka laa syarikalak falakalhamdu wa lakasy syukru” 

Telah mengkhabarkan kepada saya ‘Amru bin Manshur, dia berkata: Berkata kepadaku Abdullah bin Maslamah, telah berkata kepadaku Sulaiman, dari Rabi’ah, dari Abdullah bin ‘Anbasah, dari Abdullah bin Ghannam Al Bayadhi, bahawa Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang berkata pada pagi hari: “Ya Allah, kenikmatan yang ada padaku atau yang ada pada salah satu hambaMu, yang dengannya aku berpagi hari, maka itu adalah dariMu semata. Engkau tidak ada sekutu, maka bagiMu segala puji dan bagiMu rasa syukur.” Akan dia telah menunaikan syukur pada siang harinya, dan barangsiapa yang membacanya pada petang, maka dia telah menunaikan syukur pada malam harinya." 
(Riwayat Imam An Nasa’i, As Sunan Al Kubra, No. 9835)  

9. MEMBACA: “Ya Rabbi Lakal Hamdu Kamaa Yanbaghi Li Jalali Wajhika wa Li ‘Azhimi Sulthanika.” 

Dari Ibnu Umar, bahawa Rasulullah saw menceritakan ada hamba Allah yang membaca: 
“Ya Tuhanku, Segala puji bagiMu sebagaimana kemuliaan wajahMu dan keagungan kekuasaanMu.” 
Lalu Dua malaikat tidak sanggup mencatatnya dan tidak tahu cara mencatat pahala ucapan ini. Lalu dua malaikat ini naik ke langit dan mengadu: “Ya Tuhanku, sesungguhnya hambaMu telah mengucapkan perkataan yang kami tidak tahu bagaimana mencatatnya.” Lalu Allah berfirman- dan Dia Maha Tahu perkataan hambaNya- : “Apa yang dikatakan oleh hambaKu?” Dua malaikat itu berkata: “Ya Tuhanku, Segala puji bagiMu sebagaimana seyogyanya kemuliaan wajahMu dan keagungan kekuasaanMu.” Allah pun berfirman: “Catatlah sesuai apa yang diucapkan hambaKu, hingga dia bertemu denganKu, dan Aku sendiri yang akan membalas ucapannya.” 
(Riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya, Kitabul Adab Bab Fadhlu Al Hamidin, No. 3801)

10. MEMBACA: “Radhiitu billahi Rabba wabil Islami Diina wa bi Muhammadin Rasuula.” 

Dari Abu Sallam r.a., pelayan Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang pagi dan petangnya membaca:“Aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul.” Melainkan Allah pasti akan meredhainya. 
(Riwayat Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al Adab Bab Ma Yaqulu Idza Ashbaha, No. 5072, dengan lafaz: Radhiina billahi ..)

[akan bersambung...]

~menuju cintaNya~

1 comment:

  1. Mengapa pentingnya mengetahui takhrij doa dan zikir ini?
    Supaya bertambah keyakinan kita apabila beramal dengan sumber yang sahih =)

    ReplyDelete